หน้าแรก
 

คำอธิบายรายวิชา

1010201 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
               แนวคิด ทฤษฎี รูปแบบนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารทางการศึกษาที่ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ กลยุทธ์และการปฏิบัติเกี่ยวกับการออกแบบ การพัฒนา การใช้ และการเลือกใช้ รวมถึงการประเมินและการนำผลไปใช้ในการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางการศึกษา การแสวงหาแหล่งเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้ การวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางการศึกษา

 

 

 

 

 

 

 

คำอธิบายรายวิชา

เอกสารประกอบการสอน
การสร้าง e-Book
การเขียนปากกาสปีดบอล
งานที่นิสิตต้องส่ง
ตรวจสอบผลการเรียน
ผลงานนิสิต
ติดต่อสอบถาม
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
   - คอมพิวเตอร์ช่วยสอน
   - ความจริงเสมือน
   - e-Learning
   - m-Learning
   - Video on Demand
   - WBI (Web based Instruction)