นายจุมพฏ กาญจนกำธร

นักศึกษา ปริญญาเอก ด้านการจัดการเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

7. ผลกระทบนวัตกรรมทางการจัดการเทคโนโลยี มีความสำคัญต่อประเทศอย่างไร

จะมีทางเลือกในการจัดการนวัตกรรมทางการจัดการเทคโนโลยีอย่างไร

 

การจัดการเทคโนโลยี  คือ  วิธีการ  กระบวนการ  ในการประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์อย่างเป็นระบบ  เพื่อพัฒนาผลผลิตที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและมนุษย์ได้สำเร็จตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิผล  ประหยัด  และเป็นการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน      การจัดการเทคโนโลยี  คือการผสมผสาน  หรือองค์รวม  หรือจะเรียกว่าการบูรณาการก็ได้  เพราะจะต้องนำศาสตร์สาขาวิชาทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมตลอดจนการจัดการเข้าด้วยกัน  เทคโนโลยี เป็นฐานปัจจัยหลักในการพัฒนาให้เกิดความสมบูรณ์  แต่ทั้งนี้ต้องให้คำนึงถึงปัจจัยอีกประการ  คือการเพิ่มระดับความรู้  (Enhancement  of  Knowledge)  ทุนทางปัญญา  (Intellectual  Capital)  การใช้ประโยชน์ จากทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า  (Effective  Exploitation  of  Resource)  การรักษาสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ  ตลอดจนปัจจัยอื่นๆ       การจัดการนี้จะ ต้องมีการจัดการที่เป็นระบบและมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

 

การจัดการเทคโนโลยี  จะต้องประกอบด้วยความรู้ที่จำเป็นสำหรับการบริหารเทคโนโลยี  หลายองค์ประกอบ เช่น   กลยุทธ์ระยะยาวทางเทคโนโลยี    นโยบายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                ขบวนการทางนวัตกรรมเทคโนโลยี     การจัดการการวิจัยและพัฒนา    สิ่งสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี   เทคโนโลยีเพื่อธุรกิจขนาดย่อยและความเสี่ยง                วงจรชีวิต  ขบวนการและผลิตผล     การพยากรณ์เทคโนโลยีและการวางแผน   นวัตกรรมเทคโนโลยีและการวางแผนกลยุทธ์     การถ่ายโยงเทคโนโลยี   การถ่ายโยงเทคโนโลยีสู่สากลและบทบาทความร่วมมือระหว่างประเทศ        การวิเคราะห์ความเสี่ยงทางเทคโนโลยีและการประเมิน                การวิเคราะห์เศรษฐกิจ  มนุษย์  สังคม และเทคโนโลยี     สาระวัฒนธรรม  มนุษย์  สังคม และเทคโนโลยี    สาระการศึกษาและการฝึกอบรมในการจัดการเทคโนโลยี   การจัดการเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมการผลิต       การจัดการเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมการบริการ  เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีอื่นๆ         การตลาด  การผลิต  และภายหลังการเชื่อมโยงการตลาด  การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและโครงสร้างองค์กร      เทคโนโลยีการเงินและการตัดสินใจทางการเงิน                 สาระ  คุณภาพ  และผลผลิต       วีธีการจัดการเทคโนโลยี     การไม่ใส่ใจในสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ

 

องค์ประกอบต่าง ๆ เหล่านี้เป็นแนวความคิด  และแนวทางที่เป็นข้อมูลพื้นฐานของการจัดการเทคโนโลยี  เป็นการประยุกต์ใช้ที่เชื่อมโยงระหว่างวิชาทางวิทยาศาสตร์  วิศวกรรมศาสตร์  และการจัดการเข้ามาไว้ด้วยกัน  ผสมผสานบูรณาการแบบองค์รวมให้ผลในลักษณะที่แตกต่างกันออกไป    การจัดการเทคโนโลยี  เป็นศาสตร์ที่บูรณาการศาสตร์หลายสาขาเข้าด้วยกัน และมีบทบาทในการแสวงหาความเจริญทางเทคโนโลยีหลายด้าน  เช่น  การแข่งขัน  และโอกาสทางธุรกิจ  การพัฒนาระบบการผลิตในงานอุตสาหกรรม  การบริหาร  ตลอดจนการบริหารโครงสร้างองค์กรภายใต้การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี  ดังนั้นหากผู้บริหารประเทศและประชาชนในประเทศร่วมกันส่งเสริม เสริมสร้าง องค์ความรู้ หรือสิ่งใหม่ ๆ ที่เกิดจากการใช้ความรู้และความคิดสร้างสรรค์ที่มีประโยชน์ ต่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่างยิ่ง และต้องร่วมกันมุ่งเน้นร่วมมือกันพัฒนาความก้าวหน้าในด้านเทคโนโลยี ควรมีการกำหนดนโยบายโดยคำนึงถึงสภาวะที่ต้องแข่งขัน  ระบบสาธารณูปโภครวมถึงการจัดการด้านวิจัยและพัฒนา 

 

นวัตกรรมคือ สิ่งใหม่ ที่เกิดจาก การใช้ ความรู้และความคิดสร้างสรรค์ ที่มีประโยชน์ ต่อเศรษฐกิจและสังคม  เป็นกระบวนการการผลิต การเรียนรู้ การจัดการความรู้ หรือการใช้ประโยชน์จากความคิดใหม่ เพื่อให้เกิดผลดีทางเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงการกำเนิดผลิตภัณฑ์ การบริการกระบวนการผลิตใหม่ การปรับปรุงเทคโนโลยี การแพร่กระจายเทคโนโลยี และการใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์และเกิดผลพวงทางเศรษฐกิจและสังคม

วิธีการสร้างนวัตกรรม สามารถหลายวิธี เช่น  หาวัสดุมาทดแทน   คิดแบบกลับทาง   จับมารวมกัน    หาวิธีใหม่   เลิกใช้หรือกำจัดออก  จัดแถวจัดกลุ่มใหม่    

 

ความสำคัญต่อประเทศ

 นวัตกรรมทางการจัดการเทคโนโลยีมีความสำคัญต่อประเทศหลายประการดังนี้

1)  การสร้างเสริมคุณภาพชีวิต สภาพความเป็นอยู่ของสังคมเมือง มีการพัฒนาการนวัตกรรมด้านต่าง ๆ จะทำให้ประเทศชาติเจริญยิ่งขึ้น เช่น การใช้ใช้ระบบสื่อสารโทรคมนาคม เพื่อติดต่อสื่อสารให้สะดวกรวดเร็ว มีการประยุกต์มาใช้กับเครื่องอำนวยความสะดวกภายในบ้าน เช่น ใช้ควบคุมเครื่องปรับอากาศ ใช้ควบคุมการทำงานของเครื่องซักผ้า ใช้ควบคุมระบบไฟฟ้าภายในบ้าน ตัวอย่างการใช้รีโมทเพื่อความสะดวกในการควบคุมโทรทัศน์

2)  การเสริมสร้างความเสมอภาคในสังคมและการกระจายโอกาส  นวัตกรรมจะมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่ง เช่นเทคโนโลยีสารสนเทศช่วยให้การกระจายข่าวสารไปได้ทั่วทุกหนแห่งแม้แต่ถิ่นทุรกันดาร ทำให้มีการกระจายโอกาสการเรียนรู้ มีการใช้ระบบการเรียนการสอนทางไกล การกระจายการเรียนรู้ไปยังถิ่นห่างไกล นอกจากนี้มีความพยายามที่จะใช้ระบบการรักษาพยาบาลผ่านเครือข่ายสื่อสาร

3)  การเรียนการสอนในสถานศึกษา ในสถานศึกษามีการนำคอมพิวเตอร์และเครื่องมือประกอบช่วยในการเรียนรู้   เช่น วีดิทัศน์ เครื่องฉายภาพ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน คอมพิวเตอร์ช่วยจัดการศึกษา จัดตารางสอน คำนวณระดับคะแนน จัดชั้นเรียน ทำรายงานเพื่อให้ผู้บริหารได้ทราบถึงปัญหาและการแก้ปัญหาในโรงเรียน ปัจจุบันมีการเรียนการสอนทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษามากขึ้น

4)  การรักษาสิ่งแวดล้อม  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติหลายอย่างจำเป็นต้องใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีหลาย ๆ ด้าน เช่น เช่น การดูแลรักษาป่า จำเป็นต้องใช้ข้อมูล มีการใช้ภาพถ่ายดาวเทียม   การติดตามข้อมูลสภาพอากาศ การพยากรณ์อากาศ การจำลองรูปแบบสภาวะสิ่งแวดล้อมเพื่อปรับปรุงแก้ไข การเก็บรวบรวมข้อมูลคุณภาพน้ำในแม่น้ำต่างๆ การตรวจวัดมลภาวะ ตลอดจนการใช้ระบบการตรวจวัดระยะไกลมาช่วย ที่เรียกว่า    โทรมาตร เป็นต้น

5)  การป้องกันประเทศ กิจการทางด้านการทหารมีการใช้นวัตกรรมและการจัดการเทคโนโลยี เช่น อาวุธยุทโธปกรณ์สมัยใหม่ล้วนแต่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์  การสื่อสาร อุตสาหกรรม ฯลฯ เช่น ระบบควบคุม ระบบป้องกันภัย และ ระบบเฝ้าระวัง

6)  การผลิตในอุตสาหกรรม และการพาณิชยกรรม การแข่งขันทางด้านการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมจำเป็นต้องหาวิธีการในการผลิต เพื่อให้สามารถผลิตสินค้าได้จำนวนมากและมีราคาที่ถูกลง นวัตกรรมและการจัดการเทคโนโลยีรูปแบบต่าง ๆ จะเข้ามามีบทบาทมาก นอกจากนี้ยังมีการใช้นวัตกรรมการจัดการข้อมูลข่าวสารเพื่อการบริหารและการจัดการ การดำเนินการและยังรวมไปถึงการให้บริการกับลูกค้า เพื่อให้ซื้อสินค้าได้สะดวกขึ้น

7)  ความคิดและการสร้างสรรค์ นวัตกรรมและการจัดการเทคโนโลยีด้านต่าง ๆ  มีผลกระทบเกี่ยวข้องกับทุกเรื่องในชีวิตประจำวัน และมีแนวโน้มที่จะมีบทบาทมากยิ่งขึ้น ด้วยเหตุนี้เยาวชนจึงต้องเรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว เพื่อให้สามารถสิ่งเหล่านั้นไปพัฒนาสิ่งต่างๆ ต่อยอดเทคโนโลยีเพื่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ ๆ ต่อไป อันจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ โดยไม่ต้องพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศมากนัก  ทำให้มีค่าใช้จ่ายที่ถูกลง

สิ่งใดที่มีประโยชน์และความสำคัญ ย่อมต้องมีผลกระทบต่อประเทศชาติและสังคม ทั้งในทางบวก และทางลบ

 

ผลกระทบในทางบวก

ผลกระทบต่อประเทศชาติและสังคมมีหลายประการซึ่งจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคม ผลกระทบนวัตกรรมทางการจัดการเทคโนโลยีในทางบวกหรือทางที่ดีนั้นมีดังนี้

1) ช่วยส่งเสริมความสะดวกสบายของมนุษย์ นวัตกรรมและเทคโนโลยีช่วยทำให้มนุษย์มีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น ช่วยส่งเสริมให้มีประสิทธิภาพในการทำงาน เช่นด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทำให้มนุษย์รับรู้ข้อมูลข่าวสารได้มากขึ้น ไม่ต้องเสี่ยงภัยกับงานที่มีอันตราย มีเครื่องมือสื่อสารโทรคมนาคมสมัยใหม่ทำให้ติดต่อถึงกันได้สะดวก มีระบบคมนาคมขนส่งที่รวดเร็ว สามารถติดต่อสื่อสารได้ในขณะเดินทางไปยังที่ต่างๆ โดยใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกที่ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์

2) ช่วยทำให้การผลิตในอุตสาหกรรมดีขึ้น ระบบการผลิตสินค้าในปัจจุบันเป็นระบบที่ต้องการผลิตสินค้าจำนวนมาก มีคุณภาพมาตรฐาน การผลิตในสมัยปัจจุบันใช้เครื่องจักรทำงานอย่างอัตโนมัติ สามารถทำงานได้ตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมง สินค้าที่ได้มีคุณภาพดีและปริมาณพอเพียงกับความต้องการของผู้บริโภค ปัจจุบันมีความพยายามที่จะสร้างหุ่นยนต์เข้ามาช่วยในอุตสาหกรรมการผลิต การนำพลังงานรูปแบบต่าง ๆ มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  การจัดการเรื่องโลจิสติกส์  การนำผลิตภัณฑ์เก่าใช้แล้วไปเข้ากระบวนการรีไซเคิล  และอื่น ๆ อีกมากมาย

3) ช่วยส่งเสริมการค้นคว้าวิจัยให้มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพมากขึ้น  ทำให้ประเทศชาติได้มีนักวิจัยและองค์ความรู้ใหม่ ๆ เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วขึ้นกว่าสมัยก่อน  โดยการนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสาร เช่น เครือข่ายคอมพิวเตอร์ช่วยให้งานค้นคว้าวิจัยมีความก้าวหน้ายิ่งขึ้น คอมพิวเตอร์ช่วยงานคำนวณที่ซับซ้อน ซึ่งแต่ก่อนยากที่จะทำได้ เช่นงานสำรวจทางด้านอวกาศ งานพัฒนาคิดค้นผลิตภัณฑ์และสารเคมีต่างๆ ทำให้ได้สูตรยารักษาโรคใหม่ๆ เกิดขึ้นมากมาย ปัจจุบันงานค้นคว้าวิจัยทุกแขนงจำเป็นต้องใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการคำนวณต่างๆ นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ ใช้ประโยชน์จากคอมพิวเตอร์ในการจำลองรูปแบบของสิ่งที่มองไม่เห็นตัว ใช้ในการค้นหาข้อมูลที่มีจำนวนมากและแพร่กระจายอยู่ทั่วโลก สามารถค้นหารายงานวิจัยที่มีผู้เคยทำไว้แล้วและที่เก็บไว้ในห้องสมุดต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว งานวิจัยด้านต่างๆ มีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น เพราะเทคโนโลยีเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องอยู่อย่างมาก

4) ช่วยส่งเสริมสุขภาพและความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น นวัตกรรมและการจัดการเทคโนโลยี มาช่วยงานทางด้านการแพทย์ให้เจริญก้าวหน้าขึ้นอีกมาก ปัจจุบันเครื่องมือเครื่องใช้ทางการแพทย์ล้วนแล้วแต่ใช้คอมพิวเตอร์และนวัตกรรมใหม่ ๆ มาช่วยในการดำเนินการ ช่วยในการแปลผล มีเครื่องมือตรวจหัวใจที่ทันสมัย มีเครื่องเอกซเรย์ภาคตัดขวางที่สามารถตรวจดูอวัยวะต่างๆ ของร่างกายได้อย่างละเอียด มีเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจค้นหาโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ที่ทันสมัย หรือแม้แต่การผ่าตัดก็มีเครื่องมือช่วยในการผ่าตัดที่ทำให้คนไข้ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น มีเครื่องมือที่วัดและตรวจสอบสภาพการเปลี่ยนแปลงของร่างกายอย่างละเอียด ระบบการรักษาพยาบาลจากที่ห่างไกล เช่น คนไข้อยู่ที่จังหวัดชายแดนและขาดแคลนแพทย์เฉพาะทาง แพทย์ผู้ทำการรักษาสามารถส่งคำถามมาปรึกษาหารือกับแพทย์ผู้ชำนาญการเฉพาะได้ มีการรวบรวมความรู้ของแพทย์ผู้ชำนาญการจัดสร้างเป็นฐานความรอบรู้ เพื่อให้ใช้ประโยชน์ได้กว้างขวางยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาเครื่องมือช่วยคนพิการต่างๆ เช่น การสร้างแขนเทียม ขาเทียม การสร้างเครื่องกระตุ้นหัวใจ สร้างเครื่องช่วยฟังเสียง หรือมีการพัฒนาเทคโนโลยีการปลูกถ่ายอวัยวะสำคัญต่างๆ รวมทั้งการผลิตยา และวัคซีนสมัยใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเข้าช่วยด้วย

5) ช่วยส่งเสริมสติปัญญาของมนุษย์ คอมพิวเตอร์มีจุดเด่นที่ทำให้การทำงานต่างๆ รวดเร็ว มีความแม่นยำ และสามารถเก็บข้อมูลต่าง ๆ ไว้ได้มาก การแก้ปัญหาที่ซับซ้อนบางอย่างกระทำได้ดี และรวดเร็ว งานบางอย่างถ้าให้มนุษย์ทำอาจต้องเสียเวลาในการคิดคำนวณตลอดชีวิต แต่คอมพิวเตอร์สามารถทำงานเสร็จในเวลาไม่กี่วินาที ดังนั้นจึงมีการนำคอมพิวเตอร์มาจำลองเหตุการณ์ต่างๆ เพื่อให้มนุษย์หาทางศึกษาหรือแก้ไขปัญหา เช่นการจำลองสภาวะของสิ่งแวดล้อม การจำลองระบบมลภาวะ การจำลองการไหลของของเหลว การควบคุมระบบจราจร หรือแม้แต่การนำเอาคอมพิวเตอร์มาจำลองในสภาพที่เหมือนจริง เช่น จำลองการเดินเรือ จำลองการขับเครื่องบิน การขับรถยนต์ สิ่งต่างๆ เหล่านี้ทำให้เหมือนจริงได้ หากมีการผิดพลาดก็ไม่ทำให้เกิดอันตราย คอมพิวเตอร์จึงเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการเรียนรู้ของมนุษย์ได้ดี ปัจจุบันมีการนำบทเรียนมาไว้ในคอมพิวเตอร์ และให้เรียนรู้ผ่านคอมพิวเตอร์ที่เรียกว่า คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ( Computer Assisted Instruction : CAI) คอมพิวเตอร์ยังเป็นเครื่องมือที่ให้นักเรียน นิสิต นักศึกษาสมัยใหม่ เชื่อมโยงติดต่อกันทางอินเทอร์เน็ต สามารถเรียกค้นข้อมูลข่าวสารผ่านทางเครือข่าย สามารถเรียนรู้การใช้คอมพิวเตอร์หรือเรียนจากที่ห่างไกลได้ คอมพิวเตอร์จึงมีบทบาทที่ทำให้มนุษย์ได้รับข่าวสารมากขึ้นกว่าเดิม และเป็นหนทางที่ทำให้เกิดสติปัญญาอย่างแท้จริง

6) นวัตกรรมทางการจัดการเทคโนโลยีมีส่วนช่วยให้เศรษฐกิจเจริญรุ่งเรือง  ซึ่งเป็นเรื่องที่จำเป็นต่ออุตสาหกรรม กิจการค้าขาย ธุรกิจต่างๆ กิจการทางด้านธนาคาร ช่วยส่งเสริมงานทางด้านเศรษฐกิจ ทำให้กระแสเงินหมุนเวียนได้อย่างกว้างขวาง ผู้ผลิตในสายอุตสาหกรรมจะผลิตสินค้าได้มาก ลดต้นทุน ธุรกิจอาศัยการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างกัน เกิดระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่เรียกว่า อีดีไอ (Electronic Data Interchang : EDI)

7) ช่วยให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างกัน การสื่อสารโทรคมนาคมสมัยใหม่ช่วยย่อโลกให้เล็กลง สังคมโลกมีสภาพไร้พรมแดน มีการเรียนรู้วัฒนธรรมซึ่งกันและกันมากขึ้น เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกันได้ดี ทำให้ลดปัญหาในเรื่องความขัดแย้ง

8) ช่วยส่งเสริมประชาธิปไตย ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกครั้ง มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อกระจายข่าวสาร เพื่อให้ประชาชนได้เห็นความสำคัญของระบบประชาธิปไตย แม้แต่การเลือกตั้งก็มีการใช้คอมพิวเตอร์รวมผลคะแนน ใช้สื่อโทรทัศน์ วิทยุแจ้งผลการนับคะแนนที่ทำให้ทราบผลได้อย่างรวดเร็ว

 

ผลกระทบในทางลบ

นวัตกรรมและเทคโนโลยี เข้ามามีบทบาทมากในชีวิตประจำวันเป็นอย่างมาก และกว้างขวาง ซึ่งหมายถึงการใช้เทคโนโลยี การประยุกต์ใช้ และการถ่ายทอดเทคโนโลยี ไปในด้านต่างๆ  ซึ่งกล่าวในทางลบ เพื่อร่วมกันหาทางป้องกันและแก้ไขต่อไป

1) นวัตกรรมและเทคโนโลยี ทำให้เกิดอาชญากรรม  เช่นเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นหนทางในการก่ออาชญากรรมได้ โจรผู้ร้ายอาจใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการวางแผนปล้น วางแผนโจรกรรม มีการลักลอบใช้ข้อมูลข่าวสาร มีการโจรกรรมหรือแก้ไขตัวเลขบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์ การลอบเข้าไปแก้ไขข้อมูลอาจทำให้เกิดปัญหาหลายอย่าง เช่น การแก้ไขระดับคะแนนของนักศึกษา การแก้ไขข้อมูลในโรงพยาบาลเพื่อให้การรักษาพยาบาลคนไข้ผิด ซึ่งเป็นการทำร้ายหรือฆาตกรรมดังที่เห็นในภาพยนตร์

2) ทำให้ความสัมพันธ์ของมนุษย์เสื่อมถอย เช่นการใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สื่อสาร ทำให้สามารถติดต่อสื่อสารกันได้โดยไม่ต้องเห็นตัว การใช้งานคอมพิวเตอร์หรือแม้แต่การเล่นเกมส์มีลักษณะการใช้งานเพียงคนเดียว ทำให้ความสัมพันธ์กับผู้อื่นลดลง ผลกระทบนี้ทำให้มีความเชื่อว่า มนุษย์สัมพันธ์ของบุคคลจะน้อยลง สังคมใหม่จะเป็นสังคมที่ไม่ต้องพึ่งพากันมาก อย่างไรก็ดีได้มีงานวิจัยคัดค้านและแสดงความคิดเห็นที่ว่าเทคโนโลยีได้ช่วยให้มนุษย์มีการติดต่อสื่อสารถึงกันมากขึ้นและความสัมพันธ์ดีขึ้น

3) ทำให้เกิดความวิตกกังวล ผลกระทบนี้เป็นผลกระทบทางด้านจิตใจของกลุ่มบุคคลบางกลุ่มที่มีความวิตกกังวลว่า คอมพิวเตอร์อาจทำให้เกิดการว่าจ้างงานน้อยลง มีการนำเอาหุ่นยนต์มาใช้ในงานมากขึ้น มีระบบการผลิตที่อัตโนมัติมากขึ้น ทำให้ผู้ใช้แรงงานอาจตกงาน หรือหน่วยงานอาจเลิกว่าจ้างได้ โดยความจริงแล้วความคิดเหล่านี้จะเกิดขึ้นกับบุคลากรบางกลุ่มเท่านั้น แต่ถ้าบุคคลนั้นมีการปรับตัวให้เข้ากับเทคโนโลยี หรือมีการพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถสูงขึ้นแล้วปัญหานี้จะไม่เกิดขึ้น

4) ทำให้เกิดการเสี่ยงภัยทางด้านธุรกิจ ธุรกิจในปัจจุบันจำเป็นต้องพึ่งพาอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศมากขึ้น ข้อมูลข่าวสารทั้งหมดของธุรกิจฝากไว้ในศูนย์ข้อมูล เช่น ข้อมูลลูกหนี้การค้า ข้อมูลสินค้าและบริการต่างๆ หากเกิดการสูญหายของข้อมูล อันเนื่องมาจากเหตุอุบัติภัย เช่น ไฟไหม้ น้ำท่วม หรือด้วยสาเหตุใดก็ตามที่ทำให้ข้อมูลหายหมด ย่อมทำให้เกิดผลกระทบต่อธุรกิจโดยตรง

5) ทำให้มีการพัฒนาอาวุธที่มีอำนาจทำลายสูง ประเทศที่เป็นเจ้าของนวัตกรรมและการจัดการเทคโนโลยี สามารถนำนวัตกรรมทางการจัดการเทคโนโลยีมาช่วยในการสร้างอาวุธที่มีอานุภาพการทำลายสูง ทำให้เสี่ยงต่อการเกิดสงครามและมีการสูญเสียมากขึ้น

6) ทำให้เกิดการแพร่วัฒนธรรมและกระจายข่าวสารที่ไม่เหมาะสมอย่างรวดเร็ว

คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์ที่ทำงานตามคำสั่งอย่างเคร่งครัด การนำมาใช้ในทางใดจึงขึ้นอยู่กับผู้ใช้ จริยธรรมการใช้คอมพิวเตอร์เป็นเรื่องสำคัญ ดังเช่นการใช้งานอินเทอร์เน็ตมีผู้สร้างโฮมเพจหรือสร้างข้อมูลข่าวสารในเรื่องภาพที่ไม่เหมาะสม เช่น ภาพอนาจาร หรือภาพที่ทำให้ผู้อื่นเสียหาย การดำเนินการเช่นนี้ย่อมขึ้นอยู่กับจริยธรรมของผู้ดำเนินการ นอกจากนี้ยังมีการปลอมแปลงระบบจดหมาย เพื่อส่งจดหมายถึงผู้อื่นโดยมีเจตนากระจายข่าวที่เป็นเท็จ จริยธรรมการใช้งานเครือข่ายเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องปลูกฝังอย่างมาก

7) ทำให้ข้อมูลหรือโปรแกรมถูกทำลายได้ง่าย ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศมีการพัฒนามาก ข้อมูลก็มีความสำคัญมากขึ้นตามไปด้วย เทคโนโลยีทำให้ข้อมูลถูกทำลายได้ง่าย อาจจะถูกทำลายด้วยไวรัสคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ประเภทหนึ่งที่สามารถทำสำเนาตัวเองเข้าไปอยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ได้ สามารถแพร่ไปยังระบบคอมพิวเตอร์อื่นๆ ได้โดยผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ไวรัสคอมพิวเตอร์บางชนิดทำลายโปรแกรมหรือข้อมูลต่างๆ บางชนิดทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานช้าลง ผลกระทบต่อการทำงานของคอมพิวเตอร์นั้นขึ้นอยู่กับประเภทของไวรัสคอมพิวเตอร์และจุดประสงค์ของผู้เขียนโปรแกรมไวรัสนั้น ว่าต้องการให้โปรแกรมทำงานอย่างไร ทั้งนี้เราก็ควรจะปลูกฝังให้เยาวชนมีจิตสำนึกที่ดี ไม่ให้ทำลายข้อมูลผู้อื่น ซึ่งอาจจะทำให้เกิดความเสียหายได้

 

ดังนั้นจะขอนำเสนอทางเลือกในการจัดการนวัตกรรมทางการจัดการเทคโนโลยี ดังนี้

1.     การจัดการนวัตกรรมการจัดการเทคโนโลยี

                สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา (R & D)  โดยมุ่งเน้นพยายามไปสู่นวัตกรรมใหม่ ๆ

                มีการป้องกันสิทธิบัตร 

                มีการพัฒนานวัตกรรมเหล่านั้น ให้เป็นสินค้าที่ออกใหม่ 

                การปรับปรุงสมรรถนะและระบบต่าง ๆ ผ่านระบบอัตโนมัติ         

2.   การจัดการด้านการผลิต

                มุ่งเน้นให้เกิดประสิทธิภาพการผลิตได้คุณภาพและมีต้นทุนต่ำ 

ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรและสินทรัพย์อย่างเต็มที่ 

เลือกสถานที่ตั้งโรงงานที่เหมาสะและทำให้ต้นทุนต่ำ 

ส่งเสริมด้านฝีมือแรงงานที่ดีและมีคุณภาพและสนับสนุนอย่างเพียงพอ 

                เสริมสร้างสมรรถนะการผลิตของผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพสูงสามารถแข่งขันในตลาดได้ 

                ส่งเสริมการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ต้นทุนถูกและถูกหลักด้านวิศวกรรม 

บริหารจัดการให้เกิดความยืดหยุ่นของการผลิตในช่วงต่างๆ ได้แก่ ขนาดปริมาณการผลิต และตามที่ลูกค้าสั่ง 

3.   การจัดการด้านช่องทางจำหน่าย

สร้างโครงข่ายช่องทางจำหน่ายทางการค้าทั้งค้าส่งและค้าปลีกที่แข็งแรง 

                จัดการบริหารต้นทุนการกระจายสินค้าให้มีค่าใช้จ่ายต่ำ 

จัดการด้านการส่งมอบสินค้าให้มีประสิทธิภาพ ถูกต้องและรวดเร็ว

 4.   การจัดการด้านการตลาด

ให้คำปรึกษาทางเทคนิคที่แม่นยำและรวดเร็ว 

                บริการลูกค้าด้วยความสุภาพอ่อนโยนเอื้อเฟื้อ 

การระบายสินค้าและการเลือกผลิตภัณฑ์และบริการ

จัดการเรื่องการบรรจุผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ต้องการของลูกค้าและสามารถเพิ่มกำไรได้มากขึ้น

                 มีการรับประกันคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการให้ลูกค้า 

จัดการด้านโฆษณาประชาสัมพันธ์อย่างชาญฉลาด

5.  การจัดการด้านบุคลากร

ส่งเสริมให้มีการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง

ส่งเสริมและฝึกฝนให้มีความรู้เทคนิคเฉพาะทางการควบคุมคุณภาพ 

ส่งเสริมและฝึกฝนความชำนาญเทคโนโลยีเฉพาะทาง 

ส่งเสริมแลฝึกฝนให้มีความสามารถในการค้นคว้า วิจัย และพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ ของผลิตภัณฑ์ หรือบริการอย่างต่อเนื่อง

ส่งเสริมให้นำ ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ได้จากการค้นคว้าวิจัย ออกสู่ตลาดเพื่อให้เกิดรายได้

6. การจัดการด้านองค์กร

สร้างระบบการสื่อสารให้ทันสมัยเพื่อให้มีการติดต่อ สื่อสารกันได้อย่างรวดเร็ว และประหยัดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ   

สร้างผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถในการปรับตัวเข้าสู่ตลาดที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว  สามารถ คิดและตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 

สร้างการกระจายผลิตภัณฑ์และบริการในช่องทางใหม่ ๆ เช่น สร้างระบบการค้าผ่านอินตอร์เน็ต (E Commerce)   

 

                 

7. สร้างระบบการบริหารงานและจัดการในสมัยใหม่ โดยคำนึงถึงเรื่อง ดังนี้

                1. บูรณภาพ (Integrity)   คือ กลุ่มของคุณค่าที่นำทางเราทั้งหมดตลอดเวลา เป็นการทำสิ่งที่ถูกต้อง

2. การเปลี่ยนแปลง (Change)           จงคิดว่าการเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่ดีอยู่เสมอ  การเปลี่ยนแปลงจะสร้างโอกาสทุกวินาที ไม่ใช่วิกฤติที่สร้างโอกาสให้เรา ทำการเปลี่ยนแปลงให้เป็นพลังที่กระตุ้นเหตุการณ์ให้เกิดขึ้น

                3. ลูกค้า (Customer)   ต้องให้ความสำคัญ และให้ ความสนใจและต้องสร้างความพึงพอใจของลูกค้าของผลิตภัณฑ์หรือบริการ  ให้ยึดคำมั่นข้อตกลงที่ให้ไว้กับลูกค้ากับตารางเวลาที่จะส่งสินค้า  

                4. สร้างขนาดและโครงสร้างให้เหมาะสม (Size and Structure) เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและต้นทุนต่ำ เพื่อจะได้สามารถแข่งขันได้ในตลาด

                5. ความมั่นใจ อย่างเรียบง่ายและรวดเร็ว (Self-confident, Simplicity and Speed)  สร้างความมั่นใจ โดยให้โอกาสทดลองพยายามที่มีความเสี่ยง และเอาชนะ  ทำให้มันเรียบง่ายในความคิดและการกระทำ

                6. ภาวะผู้นำ (Leadership)   สร้างภาวะผู้นำ – จงวัดตัวคุณเองด้วย 4 “E’s”

* Energy พลังที่จะรับมือ ต่อสู้ จัดการ แก้ปัญหาในยุคโลกาภิวัฒน์ที่เปลี่ยนแปลงเร็วมาก

* Energizing ความสามารถที่จะกระตุ้นองค์กรอย่างมีพลัง

* Edge มีเหลี่ยมพอที่จะขยับขับเคลื่อนนโยบายที่แสนยากโหดร้าย

* Execution มีทักษะกระตุ้นทำสิ่งให้เกิดขึ้นได้ง่าย

7. ส่งเสริมการอบรม (Training)        จัดการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องและให้เป็นความรู้สากล  

8. พัฒนาบุคลากร (People) อย่างต่อเนื่อง

9. ความไม่เป็นทางการ (Informality)   เป็นประโยชน์ด้านการแข่งขันอันยิ่งใหญ่   

10. องค์กรที่เรียนรู้โลก (Global Learning Company)  เพื่อให้ได้ข้อมูลใหม่ ๆ ในการพัฒนานวัตกรรมทางการจัดการเทคโนโลยีเพื่อให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เพื่อนำสู่ตลาดเพื่อก่อให้เกิดรายได้ และนำรายได้เหล่านั้นบางส่วนมาเข้ากระบวนกันพัฒนานวัตกรรม ต่อไป

จะเห็นว่า ผลกระทบนวัตกรรมทางการจัดการเทคโนโลยี มีความสำคัญต่อประเทศเป็นอย่างยิ่ง และมีผลกระทบทั้งด้านบวกและด้านลบ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ พวกเราทุกคนควรมีส่วนร่วมกันการสร้างสรรค์และพัฒนาให้เกิดประโยชน์สูงสุด และผู้เขียนขอนำเสนอแนวทางเลือกในการจัดการนวัตกรรมทางการจัดการเทคโนโลยีไว้ในแง่มุมต่าง ๆ  ซึ่งในมุมมองของการบริหารและการจัดการนั้น เรื่องต่าง ๆ เหล่านี้ ควรดำเนินการไปด้วยกัน อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ และต้องมีการประเมินทุก ๆ ระยะเวลา เพื่อทบทวนผลว่า แนวทางเลือกต่าง ๆ เหล่านี้ ข้อใดเหมาะสมที่จะนำไปใช้ต่อไปหรือไม่อย่างไร  ซึ่งหากมีการพัฒนา อย่างสร้างสรรค์ต่อเนื่องและสม่ำเสมอแล้ว ผลที่ได้ย่อมจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและพวกเราต่อไป

                                                               

***************************