สรุปเนื้อหาของชุดวิชาเฉพาะด้านคณิตศาสตร์   ในหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต 5 ปี
 
MATH101 ภาษาอังกฤษสำหรับครูคณิตศาสตร์ 1
1 โครงสร้าง ความหมาย(semantic mapping)
2 ศัพท์ทางคณิตศาสตร์
3 หลักการอ่านเบื้องต้น
4 เนื้อหาทางคณิตศาสตร์จาก Principles and Standards for School Mathematics ของ NCTM
5 เนื้อหาทางคณิตศาสตร์จากการสืบค้นจาก Website 
MATH102 ภาษาอังกฤษสำหรับครูคณิตศาสตร์ 2
1 หลักการอ่านเบื้องต้น
2 การเขียนบทความทางวิชาการเป็นภาษาอังกฤษ
3 กิจกรรมการเรียนการสอนทางคณิตศาสตร์ประเภทต่างๆ
MATH201 หลักการทางคณิตศาสตร์
1 ธรรมชาติของคณิตศาสตร์
2 โครงสร้างทางคณิตศาสตร์
3 ระบบสัจจพจน์
4 ระะบบคณิตศาสตร์
5 โครงสร้างหลักสูตรขั้นพื้นฐานสาระคณิตศาสตร์
6 ทฤษฎีเซตเบื้องต้น
7 ตรรกศาสตร์เบื้องต้น
8 ความสัมพันธ์
9 ฟังก์ชัน
MATH202 ระบบจำนวน
1 ระบบจำนวนจริง
2 ทฤษฎีจำนวนเบื้องต้น
3 ระบบจำนวนเชิงซ้อน
MATH203 คณิตศาสตร์เชิงวิเคราะห์ 1
1 เรขาคณิตวิเคราะห์เบื้องต้นว่าด้วยเส้นตรง
2 ภาคตัดกรวย
3 ลิมิตของฟังก์ชัน
4 ความต่อเนื่องของฟังก์ชัน
5 อนุพันธ์ของฟังก์ชัน
6 อนุพันธ์ของฟังก์ชันอดิศัย
7 การประยุกต์ใช้อนุพันธ์ของฟังก์ชัน
8 ฟังก์ชันหลายตัวแปรและอนุพันธ์ย่อย
9 กราฟในสอง/สามมิติ + พิกัดเชิงขั้ว 
10 ลำดับและอนุกรม
11 โปรแกรมสำเร็จรูปทางแคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์
MATH204 คณิตศาสตร์เชิงวิเคราะห์ 2
1 เวกเตอร์ใน R2 และ R3
2 การอินทิเกรต
3 การอินทิเกรตหลายตัวแปร
4 การประยุกต์ของการอินทิเกรต
5 สมการอิงตัวแปรเสริม
6 โปรแกรมสำเร็จรูปทางแคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์
MATH205 คณิตศาสตร์เชิงนามธรรม
1 ระบบคณิตศาสตร์
2 กรุ๊ป (Group)
3 เพอร์มิวเทชันกรุ๊ป
4 ไซเคิลกรุ๊ป
5 นอร์มัลสับกรุ๊ป
6 โฮโมมอร์ฟิซึมและไอโซมอร์ฟิซึม
7 ริง และ ฟิลด์
MATH206 เรขาคณิตเบื้องต้น
1 หลักการและโครงสร้างของเรขาคณิต
2 ระบบสัจจพจน์
3 เรขาคณิตระบบยุคลิด
4 เรขาคณิตนอกระบบยุคลิด
5 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เกี่ยวกับเรขาคณิต
6 โปรแกรมสำเร็จรูปทางเรขาคณิต
MATH301 พัฒนาการทางคณิตศาสตร์
1 พัฒนาการของหลักสูตรคณิตศาสตร์ 
2 พัฒนาการของสาระ  เรื่อง  จำนวนและการดำเนินการ  
3 พัฒนาการของสาระ  เรื่อง  การวัด  
4 พัฒนาการของสาระ  เรื่อง  พีชคณิตและตรีโกณมิติ
5 พัฒนาการของสาระ  เรื่อง  เรขาคณิตวิเคราะห์และแคลคูลัส 
6 พัฒนาการของสาระ  เรื่อง  เซตและตรรกศาสตร์
7 พัฒนาการของสาระ  เรื่อง  เรขาคณิต
8 พัฒนาการของสาระ  เรื่อง  สถิติและความน่าจะเป็น
9 พัฒนาการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการวัดผลประเมินผลหลักสูตรคณิตศาสตร์
10 สื่อการสอน งานวิจัย และสารสนเทศทางคณิตศาสตร์
MATH302 แนวโน้มคณิตศาสตร์ศึกษา
1 ความหมายของคณิตศาสตร์ศึกษา
2 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์
3 ปรัชญาและทฤษฎีการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
4 แนวคิดการกำหนดวิสัยทัศน์และมาตรฐานการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์
5 มาตรฐานการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของไทย
6 มาตรฐานการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของต่างประเทศ
7 สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของหลักสูตรการศึกษาในประเทศไทย 
8 สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของหลักสูตรการศึกษาในต่างประเทศ
9 แนวโน้มของสาระการเรียนรู้ในอนาคต
10 ยุทธวิธีการสอนและการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้คณิตศาสตร์
11 การพัฒนาแรงเสริมและโครงการปรีชาญาณทางคณิตศาสตร์
12 รูปแบบของการวัดและประเมินผลผู้เรียนทางคณิตศาสตร์
13 รูปแบบการพัฒนา ครู อาจารย์ และบุคลากรทางคณิตศาสตร์ศึกษา
14 มาตรฐานครูคณิตศาสตร์
MATH303 สัมมนาทางคณิตศาสตร์
1 รูปแบบและเทคนิคการจัดสัมมนา
2 รูปแบบการเขียนโครงการได้เหมาะสมกับสถานการณ์
3 รูปแบบการรายงานโครงการและการจัดสัมมนา
4 เนื้อหาที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาคณิตศาสตร์ขั้นพื้นฐาน
5 ปัญหาการจัดการเรียนการสอนในเขตพื้นที่ของตนและแนวทางแก้ไข
6 เนื้อหาคณิตศาสตร์ที่เป็นประโยชน์ในการศึกษาต่อ
MATH401 คณิตศาสตร์ประยุกต์
1 ระบบสมการเชิงเส้น 2 สมการ 2 ตัวแปรและการหาผลเฉลย โดยวิธี Gauss-Jordan Elimination และ Gaussian Elimination
2 การดำเนินการเบื้องต้นแบบแถว  การลดรูปแบบแถวPivot และLeontief  input-output  model
3 เวกเตอร์และเมตริกซ์
4 เวกเตอร์ในปริภูมิ 2 และ3มิติ
5 อสมการและโปรแกรมเชิงเส้น
6 การประยุกต์อนุพันธ์
7 การประยุกต์อนุพันธ์ทางธุรกิจและเศรษฐศาสตร์
8 ตัวแบบและค่าเหมาะสมที่สุด
9 การคำนวณเชิงตัวเลขในการหาผลเฉลยของสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ
MATH402 การสร้างตัวแบบทางคณิตศาสตร์
1 กระบวนการสร้างและปรับปรุงตัวแบบทางคณิตศาสตร์ขั้นต้น
2 การสร้างตัวแบบด้วยสมการเชิงเส้นและสมการกำลังสอง 
3 Exponential equation and growth
4 สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ
5 สมการเชิงอนุพันธ์และการแปลงลาปลาซ
6 สมการเอกพันธ์ สมการแม่นตรง สมการเชิงเส้น
7 การประยุกต์สมการเชิงอนุพันธ์อันดับหนึ่ง
8 การประยุกต์สมการเชิงอนุพันธ์อันดับ 2
9 การแปลงลาปลาซ
10 เมทริกซ์และระบบสมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้น
MATH403 คณิตศาสตร์สำหรับการวิจัย
1 ความหมายและขั้นตอนของการวิจัย  
2 หลักการและระเบียบวิธีการทางสถิติ  
3 การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น
4 ความน่าจะเป็นเบื้องต้น  
5 การตัดสินใจ
6 การแจกแจงแบบต่าง  ๆ  (ทวินาม พัวซ์ซอง ปกติ  ที  เอฟ  ไคร์สแคว)
7 การประมาณค่าทางสถิติ 
8 การทดสอบสมมุติฐาน  
9 การนำความรู้ความเข้าใจในสาระการเรียนรู้ทั้งหมดไปทำการวิจัยอย่างง่าย
MATH404 ทฤษฎีความน่าจะเป็นและสถิติ
1 ทฤษฎีเบื้องต้นของความน่าจะเป็น
2 ตัวแปรสุ่ม
3 การแจกแจงความน่าจะเป็นที่สำคัญ
4 การแจกแจงของค่าสถิติ
5 การประมาณค่า
6 การทดสอบสมมุติฐาน
7 การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นและสหสัมพันธ์
MATH405 คณิตศาสตร์กับการแก้ปัญหา
1 การใช้คณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหา / โจทย์ปัญหา
2 ความหมายและประเภทของปัญหา
3 กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา
4 ยุทธวิธีในการแก้ปัญหา
5 โจทย์ปัญหาและสถานการณ์เกี่ยวกับจำนวนและการดำเนินการ ของแต่ละช่วงชั้น
6 โจทย์ปัญหาและสถานการณ์เกี่ยวกับการวัด  ของแต่ละช่วงชั้น
7 โจทย์ปัญหาและสถานการณ์เกี่ยวกับพีชคณิต  ของแต่ละช่วงชั้น
8 หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องการการแก้ปัญหาในศาสตร์ทางวิทยาศาสตร์  เศรษฐศาสตร์ การเงิน การธนาคาร 
MATH501 คณิตศาสตร์และการปฏิบัติการทางเทคโนโลยี
1 หลักการนำเทคโนโลยีต่างๆ มาประยุกต์และช่วยการเรียนรู้
2 คำสั่งพื้นฐานของโปรแกรมสำเร็จรูป
3 การประยุกต์โปรแกรมสำเร็จรูปไปใช้ในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์
4 โปรแกรมสำเร็จรูป
5 การสร้างสื่อการสอนด้วย CAI
6 การออกแบบและการสร้างสื่อการเรียน ด้วยเทคโนโลยีต่างๆ
MATH502 การสืบค้นทางคณิตศาสตร์
1 วิธีการสืบค้นทางคณิตศาสตร์
2 การประมวลความรู้ที่ได้จากการสืบค้นและวิเคราะห์เพื่อหาวิธีแก้ปัญหาที่ดีที่สุด
3 การสืบค้นทางคณิตศาสตร์กับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4 การเรียนรู้คณิตศาสตร์จากการศึกษาด้วยตนเอง
MATH601 คณิตศาสตร์เพื่อความเป็นเลิศ
  (ยังไม่มีรายละเอียด)
MATH602 คณิตศาสตร์เพื่อความชำนาญเฉพาะด้าน
  (ยังไม่มีรายละเอียด)
MATH603 คณิตศาสตร์กับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
  (ยังไม่มีรายละเอียด)